Loading...
Sản phẩm & dịch vụ  Hoạt động dịch vụ kỹ thuật

Hoạt động dịch vụ kỹ thuật

/uploaded/icon_cat/Untitled-2.jpg

Dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu khí

  • Dịch vụ tăng cường thu hồi dầu
  • Dịch vụ xử lý acid vùng cận đáy giếng.
  • Dịch vụ xử lý lắng cặn trong cần ống khai thác, lắng đọng parafin.
  • Dịch vụ dịch vụ đánh dấu hóa học.
  • Dịch vụ ngăn cách nước/khí…
/uploaded/sanpham/dv%20pvchem%204.jpg

Dịch vụ kỹ thuật công nghệ

Công ty PVChem-Tech cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các thiết bị và công trình như sau:
  • Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng (Repair and Maintenance)
  • Dịch vụ chống ăn mòn (Anti-Corrosion)
  • Dịch vụ tư vấn kỹ thuật, nghiên cứu chuyên sâu, ứng dụng công nghệ mới, khảo sát thị trường và xúc tiến thương mại đầu tư.