Loading...
Sản phẩm & dịch vụ  Lĩnh vực Khoa học công nghệ  Phòng thí nghiệm  Năng lực

Năng lực

Một số năng lực của phòng thí nghiệm Công ty PVChem-Tech

- Danh mục các thí nghiệm thông dụng, năng lực thí nghiệm: Phân tích, đánh giá hóa phẩm vật liệu - hóa chất theo các tiêu chuẩn Việt Nam, API, RD - CP 61 - 09
- Thực hiện công tác lấy mẫu, gửi mẫu, lưu mẫu, phân tích, lập chúng chỉ xuất khẩu cho các lô hàng xuất khẩu 
- Phân tích, gửi mẫu chào hàng các hóa phẩm vào VSP phục vụ công tác đấu thầu các gói cung cấp hóa phẩm.