Loading...
Giới thiệu

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung


Công ty TNHH PVChem-Tech (PVChem-Tech), tiền thân là Chi nhánh Tổng công ty Hóa chất và dịch vụ Dầu khí – CTCP – Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ kỹ thuật (PVChem-RT) được thành lập ngày 08/10/2020 theo quyết định số 1498/QĐ-PVChem của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí về việc thành lập Công ty TNHH PVChem-Tech. Hiện nay, Công ty PVChem-Tech là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ khoa học công nghệ, kinh doanh sản phẩm dầu mỏ và phát triển các dự án.

Công ty PVChem-Tech đã phát triển đồng bộ trên cả 4 lĩnh vực:
  • Dịch vụ kỹ thuật 
  • Kinh doanh thương mại 
  • Phát triển dự án 
  • Dịch vụ khoa học công nghệ

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Chuyên nghiệp - Hiệu quả - Phát  triển bền vững.

Tầm nhìn

Tầm nhìn

Trở thành nhà cung cấp Dịch vụ kỹ thuật cao chuyên nghiệp hàng đầu trong ngành Dầu khí.

Sứ mệnh

Sứ mệnh

Cung cấp dịch vụ và sản phẩm hoá  kỹ thuật, phát triển các dự án mới trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật.

Lịch sử phát triển

2010

11/11/2010
Hội đồng Quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí ra Nghị quyết về việc Thành lập Chi nhánh DMC-RT.
 
2010

2020

2020
10/02/2020
Hội đồng Quản trị Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí ra Quyết quyết số về việc Đổi tên Chi nhánh DMC-RT thành Chi nhánh PVChem-RT.
 

2020

08/10/2020
HĐQT Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí ra Quyết định Thành lập Công ty TNHH PVChem-Tech.
Vốn sở hữu của PVCHEM: 100%
Vốn điều lệ: 30.000.000.000 VNĐ
2020

2020

2020
24/12/2020
Công ty TNHH PVChem-Tech được thành lập.
Vốn sở hữu của PVCHEM: 100%
Vốn điều lệ: 30.000.000.000 VNĐ
 

Sơ đồ tổ chức