Loading...
Công bố thông tin  Thông báo chung

Thông báo chung

Đoàn Thanh niên Tổng công ty PVChem tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Lần thứ VI, Nhiệm kỳ 2022-2027

Đoàn Thanh niên Tổng công ty PVChem tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Lần thứ VI, Nhiệm kỳ 2022-2027

Chiều ngày 25/4/2022 tại Hà Nội, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (ĐTN PVChem) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Lần thứ VI, Nhiệm kỳ 2022-2027.